Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Installatiebedrijf A.W. van Kruistum via www.loodgieterwebshop.nl

 

1. Toepasselijkheid

1.1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Installatiebedrijf A.W. van Kruistum BV, hierna ‘Verkoper’, en Afnemers die via de webwinkel www.loodgieterwebshop.nl tot stand komen, op alle aanbiedingen en offertes van Verkoper en op overige (rechts-)handelingen tussen Verkoper en Afnemers.

1.2.  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen en zijn uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst waarin of in verband waarmee zij worden overeengekomen.

1.3.  De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer wordt van de hand gewezen, tenzij Verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.4 Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd zullen deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

 

2. Aanbiedingen

2.1.  Alle offertes, prijscouranten, aanbiedingen en overige mededelingen van Verkoper zijn steeds vrijblijvend en gelden als uitnodiging aan de Afnemer tot het doen van een aanbod door het plaatsen van een bestelling.

2.2.  Verkoper is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen, vergissingen en fouten informatie die Verkoper voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst verstrekt. Voorts kunnen getoonde of verstrekte modellen, foto's of tekeningen enigszins afwijken van het daadwerkelijk te leveren product.

2.3. Door Verkoper vermelde maten, gewichten en technische gegevens en weergegeven tekeningen en afbeeldingen kunnen met plus of min 5% afwijken. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is Verkoper niet aansprakelijk.

 

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1.Bestellingen worden d.m.v. een volledig ingevulde bestelformulier (met vermelding van klantnummer, uw vestigingsadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per fax, per e-mail, of via de website van Van Kruistum worden geplaatst. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper een door Afnemer ge plaatste bestelling bevestigt.

3.2.  Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. (OF: Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Van Kruistum in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.)

3.3.Van Kruistum behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

 

4. Prijzen

4.1. Van KRuistum streeft ernaar de genoemde prijzen op de website www.loodgieterwebshop.nl zoveel mogelijk te actualiseren. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Van Kruistum bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.2 Van Kruistum het recht om na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering van het product, de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Daaronder wordt onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen en buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden en zal de koopprijs en een eventueel betaalde verwijderingsbijdrage worden teruggestort, tenzij de prijswijziging drie maanden of langer na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvindt en op initiatief van Afnemer is overeengekomen dat aflevering drie maanden of langer na totstandkoming van de Overeenkomst zou plaatsvinden.

4.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

 

5. Levering

5.1 Van Kruistum bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres van de afnemer afgeleverd, tenzij anders overeen wordt gekomen.

5.3.  Van Kruistum tracht de opgegeven aflevertermijn in acht te nemen doch is mede afhankelijk van haar toeleveranciers. Overschrijding van de aflevertermijn geeft Afnemer geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Afnemer heeft uitsluitend recht op ontbinding van de Overeenkomst van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen indien de overschrijding van de aflevertermijn van zodanig duur is dat van haar in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

5.4 Van Kruistum behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

5.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die Van Kruistum in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Van Kruistum aangevuld of opnieuw gedaan

5.6. Indien Afnemer de producten niet of niet tijdig afneemt, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan. Afnemer blijft de volledige koopsom en bezorgkosten verschuldigd, vermeerderd met dan geldende wettelijke handelsrente en eventueel door Verkoper te maken kosten.

 

6. Betaling

6.1 Betaling geschiedt per bank, creditcard, online bankieren of per acceptgiro op nader op de website uiteengezette voorwaarden.

6.2 Voorzover n.a.v. een bestelling ene factuur wordt verzonden geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

6.3 Indien geen betaling conform de betaalvoorwaarden van Van Kruistum heeft plaatsgevonden is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar. Van Kruistum is in dat geval gerechtigd tot opschorting van de op haar rustende verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Gedurende de periode dat zij in verzuim is Afnemer over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand. Voorts is de Afnemer gehouden een buitengerechtelijke kostenvergoeding te betalen. Deze wordt forfaitair gesteld op 10% over de openstaande som of, voorzover de de daadwerkelijke kosten hoger zijn, op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Evenwel geld te allen tijde een minimumvergoeding van EUR 150,--.

6.5. Betalingen van de Afnemer die gedurende de periode van verzuim plaatsvinden zullen primair strekken tot voldoening van die vorderingen die Van Kruistum o.g.v. art. 6.4 heeft op de Afnemer, het meerdere wordt in mindering gebracht op de openstaande factuurbedragen.

6.6. Het is Afnemer niet toegestaan om de aan haar gefactureerde bedragen te verrekenen met vorderingen die zij op Van Kruistum heeft.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de geleverde producten gaat - ondanks de feitelijke levering aan de Afnemer- pas over op de Afnemer nadat deze aan al haar verplichtingen jegens de Verkoper uit de onderhavige overeenkomst heeft voldaan.

7.2. Het is de Afnemer niet toegestaan om  de geleverde producten te verwerken, te vervreemden, te verhuren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren voor dat de eigendom van de producten op Afnemer over gaat.

7.3.  Zolang Verkoper eigenaar is van de producten zal Afnemer haar onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen zodra een derde om welke reden dan overgaat tot bezwaring – zoals beslaglegging - van deze producten, danwel een dergelijke bezwaring aangezegd krijgt. Afnemer zal Verkoper op diens eerste verzoek onverwijld mededelen waar de producten waarvan Verkoper eigenaar is zich bevinden.

7.4. Bij beslaglegging op de producten van verkoper e/o in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder of de curator direct wijzen op de (eigendoms-)rechten van Verkoper.

7.5.  Indien de Afnemer de door Verkoper geleverde producten aan een derde heeft vervreemd en de Afnemer heeft de overeengekomen prijs voor de geleverde producten niet (geheel) betaald, zal Afnemer op eerste verzoek van Verkoper medewerking verlenen aan vestiging van een pandrecht ten behoeve van Verkoper op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van die vervreemding, onverminderd de overige rechten van Verkoper uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

 

8. Reclameren

8.1. Afnemer zal het geleverde direct na levering controleren op eventuele afwijkingen. Afnemer is verplicht om gebreken aan een product binnen vijf werkdagen na ontdekking danwel na het moment waarop het gebrek in redelijkheid bekend had moeten zijn te melden bij de Verkoper.

8.2. Na het constateren van enig gebrek aan een product is Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

8.3 Een gebrekkig product wordt na overleg met Verkoper geretourneerd, vergezeld van een schriftelijke weergave van het gebrek, een kopie van de factuur en overeenkomstige paklijst.

8.4 Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van het in geschil zijnde product niet opgeschort.

 

9. Retourrecht

9.1 De Afnemer heeft het recht het product binnen vijf werkdagen na levering te retourneren, uitsluitend indien de verpakking van het product nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert.

9.2 De kosten van retourzending van het product aan Verkoper komen voor rekening van de Afnemer.

9.3 Nadat Verkoper een product retour ontvangen heeft en geconstateerd heeft dat de verpakking van het product ongeopend is, zal de factuur gecrediteerd worden ter hoogte van de waarde van de aankoop.

9.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

                                * Opsomming? (NB: bepaalde soort zaken?)

9.5 De retourzending kan plaatsvinden op de op www.loodgieterwebshop.nl vermelde wijze.

 

10. Garantie

10.1. Verkoper biedt dezelfde garantievoorwaarden als de fabrikant van het betreffende product. Uitsluitend indien uit enige wettelijke regeling anders volgt is Verkoper tot een verdergaande garantie gehouden.  

10.2. In aanvulling op eventuele wettelijke verplichtingen van Verkoper gelden de volgende garantievoorwaarden voor producten die onder een eigen merknaam worden verkocht,:

a. De garantietermijn is afhankelijk van het product en wordt door Verkoper per product of productsoort bepaald. Materiaal- en/of constructiefouten die bekend worden binnen de gestelde garantietermijn worden naar keuze van Verkoper kosteloos gerepareerd, vervangen of teruggenomen. Een vervangen c.q. teruggenomen product wordt (weer) eigendom van Verkoper en dient bij Verkoper te worden ingeleverd.

b. Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, bijvoorbeeld als gevolg van transport door Afnemer.

c. Het recht op garantie vervalt indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper (her- stel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht resp. Aangebracht.

10.3 Afnemer dient binnen 14 dagen na het ontdekken van een gebrek een beroep op garantie te doen. Vervolgens dient de Afnemer de Verkoper binnen 14 dagen na het beroep op garantie in staat te stellen het product te onderzoeken, door ter beschikkingstelling van het product aan Verkoper, bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie.

10.4. Zodra de Verkoper de onder de garantie vallende gebreken heeft hersteld, het desbetreffende producten heeft vervangen of de koopprijs heeft gerestitueerd is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten. De Verkoper is niet gehouden tot enige verdere (schade)vergoeding.

 

11. Schade en Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Van Kruistum, haar medewerkers of ingeschakelde derden is Van Kruistum niet aansprakelijk voor schade van Afnemer.

11.2 De eventuele aansprakelijkheid van Van Kruistum ingevolge dit artikel is beperkt tot de omvang van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende factuur. Schadevergoeding geschiedt door vervanging van het geleverde e/o terugname van het verkochte product en creditering van het daarmee gemoeide bedrag.

11.3. Evenwel is Verkoper nimmer gehouden tot betaling van een schadevergoeding hoger dan het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval dekt.

 

12. Overmacht

12.1.  Zolang Verkoper niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

13.2.  Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd. Voorbeelden zijn: staking, brand, problemen bij de productieprocessen van toeleveranciers, maatregelen van enige overheidsinstantie, etc.

13.3. Nadat de overmachtstoestand gedurende twee maanden heeft voortbestaan kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.4.  Indien sprake is van overmacht aan de zijde van Verkoper heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.

 

13. Verzuim/ontbinding

13.1.  Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit Overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeien, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper heeft in dat geval de keuze om ofwel haar verplichtingen uit de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de betaling voldoende zeker is gesteld ofwel om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Verkoper is in een dergelijk geval niet schadeplichtig.

13.2.  Alle Overeenkomsten met Afnemer worden van rechtswege zijn ontbonden indien aan haar zijde sprake is van een (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, curatelestelling, schuldsanering, stillegging of liquidatie van haar bedrijf, tenzij Verkoper Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd om de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.

13.3.  In de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Verkoper op Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Afnemer is in die gevallen gehouden tot onmiddellijke teruggave van producten waarvan Verkoper nog eigenaar is. Afnemer verschaft Verkoper hierbij het recht om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden om zich het bezit van die producten te verschaffen.

 

14. Persoonsgegevens

14.1 De afnemer geeft toestemming voor verwerking en opslag van haar gegevens in het klantensysteem van Van Kruistum, alsmede voor gebruik t.b.v. marketingdoeleinden. Van Kruistum staat in voor waarborging va de privacy va de afnemer en handelt conform de geldende regelgeving daaromtrent.

 

15. Geschillen

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Van Kruistum en de Afnemer en alle geschillen die tussen partijen kunnen rijzen is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt door partijen uitgesloten.

15.2 Geschillen zullen door partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.